Yeni ProgramlarımızYeni Konferanslarımız

 Danışmanlık – Kurumsal Verimlilik

Danışmanlık – Kurumsal Verimlilik

 • Departmanlar arası iletişim ve etkileşimin artması
 • Proje yönetimi sistematiklerinin kültür haline dönüşmesi
 • Birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
 • Şirket öncelikleri kapsamında katma değer sağlayacak yeni projelerin hazırlanması
 • Projelerin tüm aşamalarında mentorluk uygulamaları ile gelişime destek sağlanması
 • Ortak kurumsal dilin ve paylaşılan kültürün oluşturulması
 • Güçlü bir kurum kültürü ile başarının sürekliliğinin sağlanması
 • Kurum kültürü ve değerlerinin tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi
 • Kurum kültürü ve değerlerinin paylaşılarak yaygınlaştırılması
 • Güçlü bir kurum kültürü ve biz bilinci ile performans artışının sağlanması
 • Tüm yapının çok yönlü ve kapsamlı olarak analiz edilmesi
 • Kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi ve verimliliğin arttırılması
 • Büyük resmin net olarak ortaya çıkarılarak öncelikli konuların belirlenmesi
 • “Ölçümlenebilir Yönetim Yapısı” ilkelerine göre stratejik yol haritasının çizilmesi
 • Kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarının uygulanmasına destek sağlanması
 • İş süreçlerinin bütünsel bakış açısıyla değerlendirilmesi
 • Süreçlerin birbirleri ile olan etkileşimlerinin ve bağlantılarının belirlenmesi
 • Süreçleri hızlandıran ve yavaşlatan konuların ortaya çıkarılması
 • Kurumsal stratejiler doğrultusunda iş süreçlerinin şekillendirilmesi
 • Süreçlere ivme kazandıran dinamik ve etkili bir değer zincirinin oluşturulması
 • Mevcut yetkinlik düzeylerinin çok yönlü analiz edilmesi
 • Gelişimin sürekliliğine yön veren objektif ölçümlerin yapılması
 • Bireysel gelişim planlarının hazırlanması ve etkili uygulanması
 • Şirket içerisindeki mevcut ve potansiyel yeteneklerin etkili yönetilmesi
 • Yetkinlik gelişim sürecinin izlenmesini sağlayacak sistematiklerin kurgulanması
 • İş süreçleri ile bütünsel bir şekilde sorumlulukların netleştirilmesi
 • Maddi / maddi olmayan onay, yetki ve karar mekanizmalarının tanımlanması
 • Ortak lisan birliği geliştirilerek yetki çerçevelerinin netleştirilmesi
 • Operasyonel karar alma süreçlerine ivme katan, şeffaf bir yapılanmanın kurgulanması
 • Kurgulanan yapı ile yetki ve sorumluluk dengesinin sağlıklı işlemesinin sağlanması